top of page
  • Writer's pictureNguyễn Duy Bảo

Mô hình máy bay trực thăng lắp Lego

Duy Bảo xin gửi đến các bạn mô hình lắp máy bay trực thăng bằng Lego đơn giản.

Sử dụng các mô hình Lego đã sử dụng, kết hợp thành mô hình.


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page