top of page
  • Writer's pictureNguyễn Duy Bảo

Đội trật tự 999

Updated: Feb 20, 2022

Duy Bảo bắt đầu từ nhứng nét bút cơ bản nhất mô tả Đội Trật Tự 999 gồm xe cảnh sát, nhà giam giữ và trực thăng bảo vệ vùng ngoài.

Bức tranh nhằm mang đến sự hòa bình và ổn định trật tự trong mọi miền đất nước. Đó cũng là điều mong đợi từ các bạn cũng như gia đình mình.

(c) 2022 #mrduybao
30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page